شرکت صنایع ماشین سازی نامدار

تحقیق و نوآوری

Analysis Of Baffle for Tablet Coater

در دستگاه کوتر قرص یکی از عوامل تاثیر گذار بر کیفیت محصول روکش شده, بفلها یا همان موانعی هستند که در داخل دیگ دستگاه تعبیه گردیده که باعث غلطش قرصها روی هم شده و در نتیجه قرصها به صورت یکنواخت روکش می شوند, به وسیله شبیه سازی بفل ها و دیگ همراه با ذرات شبیه سازی شده (قرصها) عملکرد طراحی بفلها مورد بررسی قرار می گیرد

Analysis of silicone rubber

طبق این بررسی با مدل نمودن درب جلو و  در نظر گرفتن مقطع تماس با لاستیک سیلیکونی با موج سینوسی  ، ویدیو های به دست آمده نتایج  به دست آمده بر اثر بارگذاری درب با وزن خود را نشان می دهد.

Generative Structrual Analysis For Pan Shaft