کوتر قرص مدل C

 

 

کوتر قرص C:

ویژگی­های خط کوتر قرص C شرکت نامدار:

  • فن سانتریفیوژ دمنده
  • فیلتـر باکـس تمام استیل تک جداره حـاوی سـه مرحلـه فیلتـر، از جمله فیلتر هپا برای هوای ورودی به دستگاه
  • کانال داخلی ورودی دو قسمته پرتابل
  • کانال خروجی سه قسمته پرتابل
  • ورق دیگ با مش پرتراکم
  • بفل داخل 8عددی طرح مانستی
  • کنترل دمپرهای کانال هوای خروجی به صورت برقی به همراه نمایش زاویه آن بر روی HMI
  • پنــل HMI5اینــچ جهت نمایــش دمــای هوای ورودی وخروجــی ، کنتــرل دمــای هــوای ورودی وتنظیــم مــدت زمــان پاشــش پیســتولت هــا بــههمــراه کلیدهــای روشــن و خامــوش شــدن تجهیــزات.
  • رگلاتور و مانومتر آنالوگ

چاپ   ایمیل
دانلود کاتالوگ