کوتر قرص مدل A+ اسمارت

 کوتر تیپ A+ Smart

راه حلی متمایز و نو برای رنگ آمیزی قرص به طریقه حرفه ای برای کوتینگ قرص، در این سیستم با استفاده از سنسور های کنترلی و نمونه گیری و پردازش اطلاعات رنگ آمیزی به صورت فعال و آنلاین با استفاده از هوش مصنوعی نظارت دائم روی کار کوتینگ داشته و با استفاده از پارامترهای موجود مانند کیفیت ظاهری قرص از طریق پردازش تصویر نمونه گیری در حین کار و بررسی نقاط ضعف و قوت روکش انجام شده دستگاه با پیشنهاد تغییرات پارامترها همچون میزان پاشش مواد ، زاویه پاشش و فشار منفی دستگاه و سایر پارامترها به اپراتور او را آگاه به مسائل موجود کرده و راه حل سریع جهت رفع نقایص را خواهد داد. این پروژه با دانش ساخت دارو متکی بر تعدادی از اساتید دانشگاهی صنعت کوتینگ، دکترهای داروساز و اپراتورهای با سابقه بیش از بیست سال انجام می شود که در نهایت همه این تجارت به صورت هوش مصنوعی در کنار دستگاه می باشد.


چاپ   ایمیل