سیستم مکش پودر

راه حلی برای جمع آوری پودر دستگاه پرس قرص و سایر موارد مشابه

 

سیستم مکش پودر شرکت نامدار به عنوان راه حلی مناسب جهت جمع آوری پودر دستگاه های پرس قرص ارائه شده است. این سیستم با روش منحصر به فرد خود قادر به جمع آوری پودر اضافی ناشی از فرآیندها می باشد به گونه ای که بتوان از آن به صورت مجدد در پروسه ی مورد نظر استفاده کرد. این سیستم می تواند همراه با یک داست کالکتور به انتخاب مشتری برای جمع آوری تمامی پودر خروجی به کار رود.


چاپ   ایمیل