دیگ دراژه

 دیگ دراژه به عنوان یک راه حل قدیمی جهت روکش کردن قرص و سایر موارد استفاده می شده است. دیگ دراژه معمولا به عنوان یک روش جهت اجرای فرآیند شوگر کوت محصولات دارویی استفاده می شود.


چاپ   ایمیل