مخزن تیپ 3

یکی از روش های انتقال محلول به ویژه در فرآیند روکش دهی قرص استفاده از مخازن تحت فشار می باشد. طراحی  و ساخت مخازن تحت فشار شرکت نامدار در راستای اجرای اصول GMP بوده که نیاز مشتریان را در این زمینه برآورده می کند. پرداخت سطح صاف و یک دست، پولیش سطح آینه ای و استفاده از شیرهای دیافراگمی در قسمت لوله کشی مخزن، از ویژگی های مخازن تحت فشار شرکت نامدار می باشد.


چاپ   ایمیل